18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дополнительный отпуск участникам ато

Додаткова оплачувана відпустка учасникам АТО

З 06.06.2015р. окремі категорії ветеранів війни отримали можливість скористатися додатковою оплачуваною відпусткою (далі — «військова» відпустка) тривалістю 14 календарних днів на рік. На численні запитання щодо порядку надання таких відпусток роз’яснюємо наступне.
Право на таку відпустку передбачене ст. 772 КЗпП і ст. 162 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Хто до них належить?
Учасники бойових дій та інваліди війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).
Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни), то після його надання роботодавцю він матиме право на «військову» відпустку.
Гарантії надання «військової» відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни встановлені також у ст. 12 і 13 Закону № 3551. І якщо керуватися ст. 17 цього Закону та п. 6 постанови КМУ від 16.02.94 р. № 94, то така відпустка, передбачена Законом № 3551, має надаватися організаціями за рахунок власних коштів з подальшим відшкодуванням із бюджету.
Що потрібно знати про таку відпустку?
1. «Військова» відпустка не належить до щорічних. Отже, норми Закону «Про відпустки», передбачені для щорічних відпусток ( ст. 10 — 12 Закону «Про відпустки»), на порядок надання такої відпустки не поширюються. Додатково наголошуємо, що обмеження 59 календарними днями не стосується «військових» відпусток. Таким чином, «військова» відпустка не може бути:
— перенесена або продовжена на частини з причин, зазначених у ст. 11 Закону про відпустки;
— поділена на частини.
Відкликання працівника з «військової» відпустки також є неможливим.
2. «Військову» відпустку надають понад щорічну основну та додаткову відпустки.
3. «Військову» відпустку надають за календарний рік незалежно від відпрацьованого у цьому році часу.
Така відпустка має бути використана працівником протягом календарного року. Відпустку, початок якої припадає на один рік, а закінчення — на наступний, вважають відпусткою за той рік, на який припадає її початок.
Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на «військову» відпустку в поточному році, то на наступні роки не використані ним дні такої відпустки не переносяться але й право на неї не втрачається. В такому випадку невикористані дні «військової» відпустки йому має бути компенсовано при звільненні.
4. «Військову» відпустку не продовжують на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку.
Працівник, який змінює місце роботи в поточному році, матиме право на «військову» відпустку за новим місцем роботи за умови, що він не використав її за попереднім місцем роботи. Підтвердженням може слугувати довідка, видана попереднім роботодавцем.
6. «Військова» відпустка — це оплачувана відпустка. Розрахунок суми відпускних проводять згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи із заробітку за останні 12 календарних місяців роботи.

*Це роз’яснення ґрунтується на правових позиціях Верховного Суду України щодо порядку надання додаткових відпусток.
Правова служба обкому Профспілки

Дополнительный оплачиваемый отпуск для участников боевых действий и инвалидов войны

Участникам боевых действий, инвалидам войны, статус которых определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22.10.1993 р. № 3551-XII (далее – Закон № 3551), предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году, что зафиксировано в ст. 77 2 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ) и в ст. 16 2 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР (далее Закон № 504).

Поскольку специальных оговорок в этих нормах не сделано, то право на дополнительный отпуск имеют как основные работники, так и совместители. Оплата отпусков осуществляется за счет средств учреждений и организаций. Данный отпуск не относится к категории ежегодных.

Перечень лиц, принадлежащих к участникам боевых действий и инвалидов войны, приведен соответственно в ст. 6 и 7 Закона № 3551. Для работодателя главное, чтобы свой статус работник подтвердил соответствующим удостоверением инвалида войны или участника боевых действий.

Основанием для предоставления дополнительного отпуска для участника боевых действий или инвалиду войны является вышеупомянутый документ с соответствующим заявлением работника.

Сообщаем, что продолжительность дополнительного отпуска не зависит от стажа работы и предоставляется при подтверждении статуса участника боевых действий или инвалида войны.

Дополнительный отпуск участникам боевых действий и инвалидам войны предоставляется:

1) сверх ежегодного основного и дополнительного отпуска. Соотвественно дни этого отпуска не учитываются при сравнении с установленной предельной продолжительностью отпуска – 59 (69) к. дн. в год (ч. 3 ст. 10 Закона № 504);

2) с учетом праздничных и нерабочих дней, определенных ст. 73 КЗоТ. То есть они оплачиваются и включаются в общую продолжительность отпуска, а не удлиняют ее.

3) полной продолжительности в расчете на календарный год независимо от количества фактически отработанного времени в году;

ВНИМАНИЕ: дополнительный отпуск для участников боевых действий и инвалидов войны нельзя:

  • перенести на другой период или продлить в случае болезни работника;
  • перенести на следующий календарный год;
  • разделить на части;
  • заменить денежной компенсацией.

Кроме того, не допускается отзыв работника из такого отпуска, ведь в ст. 12 Закона № 504, определяющую порядок отзыва работников из ежегодного отпуска, никаких изменений внесено не было.

В случае увольнения работника, который имеет право на указанный отпуск, за нее не выплачивается денежная компенсация за дни неиспользованного отпуска!

Людмила Огойко, главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов.

Дополнительный отпуск для участника боевых действий

05.06.2019 15685 0 1

Статус участников боевых действий и инвалидов войны определено Законом Украины от 22.10.1993 г. № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Если демобилизованый работник получил удостоверение участника боевых действий (инвалида войны), то после его предоставления работодателю он будет иметь право на «военный» отпуск. Причем неважно, работает он по основному месту работы или по совместительству.

Право на такой отпуск предусмотренное ст. 77-2 КЗоТ Украины и ст. 16-2 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее – Закон об отпусках).

Продолжительность такого отпуска составляет 14 календарных дней в году. Этот дополнительный отпуск оплачивается за счет работодателя на основании заявления работника. Продолжительность дополнительного отпуска участникам боевых действий и инвалидам войны не зависит от стажа работы на предприятии, ее предоставление имеет свои особенности:

1. «Военный» отпуск не относится к ежегодным. Следовательно, нормы Закона об отпусках, предусмотренные для ежегодных отпусков (ст. 10 – 12 Закона об отпусках), на порядок предоставления такого отпуска не распространяются. Таким образом, «военный» отпуск не может быть: перенесен или разделен на части по причинам, указанным в ст. 11 Закона об отпусках; заменен денежной компенсацией (даже при увольнении); отзыв работника из «военного» отпуска также невозможен.

2. «Военный» отпуск предоставляется сверх ежегодного основного и дополнительный отпуска.

3. «Военный» отпуск предоставляется за календарный год независимо от отработанного в этом году времени. Такой отпуск должен быть использован работником в течение календарного года. Отпуск, начало которой приходится на один год, а окончание – на следующий, считают отпуском за тот год, на который приходится ее начало.

Читать еще:  Корпоративная пенсия транснефть

4. «Военный» отпуск не продлевают на праздничные и нерабочие дни, приходящиеся на период такого отпуска. Такие дни включают в продолжительности дополнительного отпуска и оплачивают в общем порядке.

5. Расчет суммы отпускных проводят согласно Порядку исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. № 100, исходя из заработка за последние 12 календарных месяцев работы.

Работник, меняющий место работы в текущем году, будет иметь право на «военный» отпуск по новому месту работы при условии, что он не использовал его по предыдущему месту работы. Подтверждением может служить справка, выданная предыдущим работодателем.

Дополнительный отпуск участникам ато

Военнослужащие, участники АТО и члены их семей стали чаще обращаться за безоплатными юридическими консультациями относительно отпусков, связанных с разными жизненными обстоятельствами. Право на отдых и порядок предоставления отпусков тем, кто защищает страну, как и всем гражданам, провозглашено Конституцией и закреплено законодательством. В каких именно нормативных актах подробно прописан порядок предоставления отпусков, в том числе – в особый период и в период мобилизации, объясняет адвокат, председатель Чугуевской правозащитной группы Роман ЛИХАЧЕВ.

Право каждого, кто работает, на отдых провозглашено статьей 24-й Всеобщей декларации прав человека и вытекает из требований статьи 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, содержит эти нормы Международного права. Так, статья 45-я Конституции Украины провозглашает, что каждый, кто работает, имеет право на отдых.

Военнослужащие являются субъектами военных трудовых правоотношений, находящихся под защитой государства, обладают всей полнотой прав и свобод граждан Украины с учетом особенностей, определяемых Конституцией Украины, законами Украины по военным вопросам, воинскими уставами Вооруженных Сил Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Министерство обороны Украины в своем письме от 16 сентября 2014 разъяснило, что вопрос предоставления отпусков участникам АТО урегулирован Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Общий порядок предоставления отпусков

Общий порядок предоставления отпусков военнослужащим определен статьей 10-й Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Военнослужащим, кроме тех, кто проходит срочную военную службу, предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения. Продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу в календарном исчислении до 10 лет, составляет 30 календарных дней; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет – 40 календарных дней; более 20 календарных лет – 45 календарных дней. Дополнительное время для проезда к месту проведения указанного отпуска и обратно не предоставляется. Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются.

Ежегодный основной отпуск предоставляется в течение календарного года. В особых случаях, с разрешения прямого начальника, уполномоченного министром обороны Украины, руководителями центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями, руководителями правоохранительных органов и руководителями разведывательных органов Украины, ежегодный основной отпуск за прошлый год предоставляется в первом квартале следующего года, если раньше ее не было предоставлено.

Отпуск контрактникам

Военнослужащим, принятым на военную службу по контракту, продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, на который они имеют право в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, за каждый полный месяц службы до конца календарного года. При этом военнослужащим, имеющим право на отпуск продолжительностью 10 календарных дней и более, оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах Украины, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Отпуск продолжительностью менее 10 календарных дней по желанию военнослужащего может быть предоставлен ему одновременно с ежегодным основным отпуском в следующем году. В таком же порядке предоставляется ежегодный основной отпуск и военнослужащим, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Дополнительные отпуска

Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, дополнительные отпуска в связи с обучением, творческие отпуска и социальные отпуска предоставляются в соответствии с Законом Украины «Об отпусках». Другие дополнительные отпуска предоставляются им на основаниях и в порядке, определенных соответствующими законами Украины.

В случае, если Законом Украины «Об отпусках» или другими законами Украины предусмотрено предоставление дополнительных отпусков без сохранения заработной платы, такие отпуска военнослужащим предоставляются без сохранения денежного довольствия.

Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется военнослужащему в следующих случаях:

1) заключения им брака – продолжительностью до 10 календарных дней;

2) тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку:

а) жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата (родной сестры) военнослужащего, отца (матери) супругов или лица, на воспитании которой находился военнослужащий – продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

б) других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

3) пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, – продолжительностью до 15-ти календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

4) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира (начальника) воинской части – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Такой отпуск может предоставляться один раз в течение календарного года.

По решению командира (начальника) воинской части военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения денежного довольствия общей продолжительностью не более 15 календарных дней в году.

Отпуск по болезни

В связи с болезнью военнослужащего ему предоставляется отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания. Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью не должен превышать 4 месяцев подряд (кроме случаев, когда законодательством предусмотрено более длительные сроки пребывания на лечении).

По истечении установленного непрерывного пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, военнослужащий подлежит освидетельствованию военно-врачебной комиссией для решения вопроса о годности его к военной службе.

После издания приказа об увольнении военнослужащего с военной службы, отпуск для лечения в связи с болезнью не предоставляется.

Отпуска в особый период

Что касается предоставления отпусков в период, в том числе и в период мобилизации, то в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан Украины, которые проходят военную службу по особенного периода », пункт 17 ст. 10-й Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» изложен в следующей редакции:

«В особый период с момента объявления мобилизации в момент введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, военнослужащим предоставляются отпуска, предусмотренные частями первой, шестой и двенадцатой этой статьи, и отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Предоставление военнослужащим отпусков, предусмотренных частью первой этой статьи, осуществляется при условии одновременного отсутствия не более 30 % общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам военнослужащим предоставляются с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней».

Читать еще:  Фиктивный трудовой договор для алиментов

То есть, в период с момента объявления мобилизации в момент введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации сохраняется право военнослужащих на:

– Ежегодные основные отпуска (при условии одновременного отсутствия не более 30 % общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения);

– Ежегодные каникулярные отпуска курсантам (слушателям) высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки;

– Отпуска военнослужащим срочной военной службы (не ранее чем через 3 месяца прохождения ими срочной военной службы на 10 календарных дней);

– Отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения денежного довольствия (в случаях заключения военнослужащим брака; тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку, других родных; пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или родных по крови или по браку, в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира (начальника) воинской части).

Предоставление военнослужащим других видов отпусков в период с момента объявления мобилизации до времени принятия военного положения или до момента принятия решения о демобилизации и в особый период во время действия военного положения прекращается.

Исключение составляют только отпуска военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, а также отпуска в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлением) военно-врачебной комиссии.

Справка
Консультации военнослужащих проводятся при поддержке Международного фонда «Возрождение» в рамках проекта «Повышение уровня правовой защиты военнослужащих, участников АТО и членов их семей, путем предоставления правовой помощи и осуществления мониторингов» в Херсонской, Волынской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях.

Дополнительный отпуск участникам ато

Оставьте свои контактные данные

Оставьте свой вопрос

НУЖЕН СОВЕТ ЮРИСТА?

ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ В BITLEX

Сервисом Bitlex было рассмотрено Ваше обращение и сообщается следующее.

Вопрос неоднозначный, поскольку имеющиеся законодательные положения частично друг другу противоречат.

То есть, вы имеете право на льготу в виде отпуска, однако законодательство указывает, что в особый период такая льгота не применяется.

Пунктом 12 ч.1 ст.12 Закона Украины от 22.10.1993 №3551-ХII «О статусе ветеранов войны, гарантии их соц.защиты» предусмотрено предоставление участникам боевых действий (далее – УБД) дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.

Также статьей 16-2 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено право УБД, инвалидов войны, статус которых определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их соц.защиты», на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в год.

П. 8 ст. 10-1 Закона Украины «О соц.правовой защите военнослужащих и членов их семей» указывает, что военнослужащим, кроме тех, которые находятся на срочной военной службе, дополнительные отпуска в связи с обучением, творческие отпуска и социальные отпуска предоставляются в соответствии с ЗУ “Об отпусках”. Другие дополнительные отпуска предоставляются им на основаниях и в порядке, определенных соответствующими законами Украины.

Итак, Вы имеете право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней. Это льгота, предоставляемая Вам государством как участнику боевых действий.

Почему Вам отказывают в предоставлении отпуска?

Пункты 17, 18 ст. 10-1 Закона Украины «О соц. правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривают, что в период, который определяется законодательством как особый, военнослужащие имеют право на получение отпусков, которые предусматриваются ч.ч. 1, 6, 12 ст. 10-1, а также частями 1, 6, 12 настоящей статьи, и отпусков в связи с обстоятельствами семейного характера, а также при наличии другого рода уважительных причин.

При этом, особый период определяется как длительный промежуток во времени, который начинается с момента объявления мобилизации, а завершается моментом введения военного положения или моментом принятия решения о демобилизации.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По 100#% аналогичному делу суд решение еще не принимал. Однако подобные вопросы находятся на рассмотрении суда.

Обосновать Вашу позицию можно через применение положений об обязанности произвести выплату за неиспользование дополнительного отпуска участником боевых действий (ведь, если компенсация выплачивается, то и право идти в отпуск есть.

Абз. 3 ч. 14 ст. 10-1 Закона установлено, что в год увольнения со службы военнослужащих, кроме военнослужащих срочной военной службы, в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска, им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска.

В данном решении суда http://reyestr.court.gov.ua/Review/59585482 были удовлетворены требования истца (мобилизованного участника боевых действий) о предоставлении денежной компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск.

В рамках данного решения сформулировано положение о том, что такой отпуск является льготой, а потому не допускается ее ограничения http://reyestr.court.gov.ua/Review/55765913

«Ссылка ответчика в возражениях против иска на то, что истец не имеет права на такие дополнительные отпуска, есть необоснованной, противоречит приведенным законодательным нормам и содержанию предусмотренных отпусков как льгот для определенной категории граждан и сужает права истца на льготы, установленные Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кроме того, коллегия судей учитывает судебную практику Европейского Суда по правам человека по делу Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) по принципу юридической определенности, который означает, что заинтересованные лица должны иметь возможность полагаться на обязательства, взятые государством, даже если такие обязательства содержатся в законодательном акте, который в целом не имеет автоматически прямого действия. Такое действие указанного принципа связано с другим принципом ответственности, который заключается в том, что государство не может ссылаться на собственное нарушение обязательств (недофинансирование) для избежания ответственности. При этом, если государство или орган публичной власти одобрили определенную концепцию или приняли закон, то действия государства или его органов считаются противоправными, если они отступят от такой политики или поведения, в частности, касательно физических лиц без заблаговременного уведомления об изменениях в такой политике или поведении, поскольку одобрение такой политики или поведения дало основания для возникновения обоснованных ожиданий у физических лиц относительно соблюдения государством или органом публичной власти такой политики или поведения.

Вместе с тем, есть и другая судебная практика судов апелляционной инстанции.

В данном решении http://reyestr.court.gov.ua/Review/59675617 предусмотрена совсем другая позиция суда:

«Таким образом, при прохождении военной службы по мобилизации у истца отсутствовало право на использование дополнительного отпуска участника боевых действий (ст.16-1 Закона Украины« Об отпусках », п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона Украины« О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты »), а также право на получение компенсации за все дни неиспользованного дополнительного отпуска.

Вместе с тем право истца, предусмотренное ст.16-1 Закона Украины «Об отпусках», п.12 ч.1 ст.12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» на дополнительный отпуск никак не нарушено, поскольку он может ее использовать по своему основному месту работы».

Читать еще:  Академ отпуск по семейным обстоятельствам

Обосновано данный вывод следующими положениями:

Абз.3 п.14 ст.10-1 ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрено право военнослужащих при увольнении на получение компенсации за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска.

Вместе с тем, п. 14 ст. 10-1 ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» не касается военнослужащих, проходящих службу по мобилизации. Вопрос отпусков указанной категории военнослужащих регулируются как раз п. 20 ст. 10-1, который не предусматривает ни права на дополнительный отпуск, ни права на компенсацию за все неиспользованные дни дополнительного отпуска.

На это, в частности, указывает то обстоятельство, что абзацом четвертым п.20 ст.10-1 ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предполагается, что на военнослужащих, указанных в этом пункте, распространяются гарантии, предусмотренные абз. 5 и 6 п. 14 настоящей статьи.

О распространении гарантий, предусмотренных абз. 3 п.14, на военнослужащих, указанных в этом пункте, речь не идет.

Кроме того, необходимо учитывать, что п.п. 17, 18 ст. 10-1 Закона Украины «О соц. правовой защите военнослужащих и членов их семей» для всех категорий военнослужащих установлены ограничения на получение отпусков во время особого периода».

Обратившись с информационным запросом в Министерство обороны Украины, юристы нашей компании получили ожидаемый ответ о прекращении предоставления других видов отпусков в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации.

Тем не менее, мы считаем, что Вы имеете право на реализацию своей льготы, ведь право граждан на реализацию предусмотренных законодательством льгот не может быть ограничено, ведь такие положения противоречат требованиям Конституции о запрете сужения существующих прав граждан.

К тому же, обязанность по оформлению и предоставлению установленных законодательством льгот и компенсаций участникам боевых действий/ бойцам АТО возложена на органы социальной защиты населения, военные комиссариаты, предприятия, учреждения и организации в соответствии с их компетенцией.

Возможно, Вам будут интересны следующие консультации:

О дополнительных отпусках участникам боевых действий

Отвечая на первый вопрос письма от 04.08.2016 г. № 430/13/116-16 Министерство социальной политики Украины разъясняет, что участникам боевых действий и инвалидам войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней. При этом такой отпуск не относится к ежегодным отпускам, поэтому на него не распространяются нормы, предусмотренные для ежегодных отпусков.

В отличие от ежегодного отпуска, дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны предоставляется независимо от отработанного в году времени, один раз в течение календарного года на основании заявления работника и удостоверения участника боевых действий или инвалида войны. Он не переносится (не продлевается) на дни временной нетрудоспособности работника или праздничные и нерабочие дни, приходящиеся на период такого отпуска. Такой отпуск, не использованный в текущем году, на следующий год не переносится. Право на данный отпуск работник может реализовать в течение календарного года, конкретный период и очередность его предоставления определяются по согласованию между работником и работодателем.

На это обращает внимание Минсоцполитики в комментируемом письме, отмечая, что не были внесены изменения в ст. 23 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР “Об отпусках”, которой предусмотрена оплата этого отпуска за счет средств работодателя.

На сегодняшний день разработан законопроект, предусматривающий оплату отпуска отдельным категориям ветеранов войны за счет средств предприятий, предназначенных для оплаты труда.

На основании такого ответа можно сделать вывод о том, что до внесения изменений в указанную статью рассматриваемый дополнительный отпуск участникам боевых действий и инвалидам войны работодателем не оплачивается.

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.08.2016 р. № 430/13/116-16

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення . і в межах компетенції повідомляється.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни” від 14.05.2015 р. № 426-VIII було доповнено новими нормами Закон України “Про відпустки” (далі – Закон), Кодекс законів про працю України та Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, згідно з якими учасникам бойових дій та інвалідам війни має надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

У Законі зазначена додаткова відпустка визначена статтею 16 розділу III “Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях”, тому вона не належить до виду щорічних відпусток, а отже, на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток.

На відміну від щорічної відпустки, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни надається незалежно від відпрацьованого в році часу, один раз протягом календарного року на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Вона не переноситься (не подовжується) на дні тимчасової непрацездатності працівника чи святкові і неробочі дні, що припали на її період. Не використана у поточному році така відпустка на наступний рік не переноситься.

Право на неї працівник може реалізувати протягом календарного року, конкретний період та черговість її надання визначаються за погодженням між працівником і роботодавцем.

Водночас не було внесено змін до статті 23 Закону, якою передбачено оплату цієї відпустки за рахунок коштів роботодавця.

У зв’язку з цим Мінсоцполітики розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку оплати відпустки окремим категоріям ветеранів війни”, яким запропоновано внести відповідні зміни до статті 23 Закону, що передбачатимуть оплату відпустки окремим категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці.

02.08.2016 р. зазначений проект Закону схвалено Урядовим комітетом соціально-економічного розвитку та з питань європейської інтеграції і найближчим часом буде винесено на засідання Кабінету Міністрів України.

Згідно зі статтею 21 Закону заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Статтею 10 Закону визначено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, погоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідно до параграфа 2 статті 7 Конвенції № 132 “Про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)”, ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 року № 2481-III, суми, що належать до виплати за час відпустки (частину), виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.

Отже, враховуючи положення зазначеної статті Конвенції та те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі необхідності отримання частини щорічної відпустки у стислі строки в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання заробітної плати за неї в терміни, визначені між ним та роботодавцем.

Источники:

http://www.vinpon.org.ua/pravovui-zahust/2120-dodatkov-oplachuvan-vdpustki-uchasnikam-ato.html
http://buhgalter911.com/news/news-1037592.html
http://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-dopolnitelnyj-otpusk-dlya-uchastnika-boevyx-dejstvij
http://legalspace.org/ua/component/k2/item/4086-porya
http://www.bitlex.ua/blog/consultation/chy_maye_pravo_uchasnyk_boyovyh_diy_na_dodatkovu_vidpustku_terminom_14_kalendarnyh_dniv_
http://avers3.com/18685

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: